Pääkirjoitus: Kummallisia aikoja

Takanani on parisenkymmentä vuot­ta nuorisotyötä, johon mahtuu mo­nenlaista kokemusta nuorisotila­työstä, hankehommista ja tieto- ja neu­vontatyöstä sekä mediatoiminnasta al­kaen. Tällaista maailmanlaajuisen kriisin aikakautta ja elämän muutosta en ole kui­tenkaan koskaan kokenut, mutta eipä ole kovin moni muukaan. Kriisi vetää hiljai­seksi, mutta myös hyvällä tavalla.

Nuorisotyö on myös kokonaisuutena kriisissä, mutta kaiken ikävän vastapai­nona uskon ja toivon, että pandemian ai­heuttamat muutokset työntekoon tuovat työmuotoon kaivattua moninaisuutta ja uuden kokeilemista.

Nuorisotyön pitäisi olla ajan hermol­la ja aistia nuorten maailmassa olevia eri­laisia trendejä. Tästä huolimatta aina­kin Suomessa nuorisotyötä tehdään usein vanhan hyväksi totutun kaavan mukaan, koska “ei ne meidän nuoret muuta ha­lua”. Tässä ajattelutavassa on se ongelma – ne “teidän nuoret” eivät ole ainoita nuo­ria. Juttelukavereita, harrastuksia, tukea ja neuvontaa tarvitsevat myös ne nuoret, jotka eivät perinteisessä nuorisotyön toi­minnassa viihdy.

Siksi olikin ilahduttavaa nähdä, kuinka nopeasti eri puolilla Suomea nuorisotyö siirtyi verkkoon ja vaikkapa jalkautuvaan nuorisotyöhön. Osalle verkkonuorisotyö on luontevaa ja osalle se on lähes myrk­kyä. Tässä tilanteessa se on äärettömän hieno työn kehittämisen mahdollisuus.

Kun verkossa tehtävää työtä kaihta­vat joutuvat – tai pääsevät – kohtaamaan nuoret Discordissa tai muissa verkkopal­veluissa, saattaa heillekin avautua, kuinka tämä on aivan yhtä tärkeä työmuoto mui­den rinnalla. Ja kun he pääsevät kyseen­alaistamaan verkkonuorisotyössä olevia heikkouksia, voidaan tätä työtä kehittää vieläkin parempaan suuntaan.

Toivoa kuitenkin sopii, että kummal­lisista ajoista otetaan irti ja opiksi kaik­ki mahdollinen, jotta voimme hyödyntää nuorisotyössä parhaita käytäntöjä jatkos­sakin. Olisi hukkaan heitetty mahdolli­suus, jos opittuja taitoja ei käytettäisi jat­kossa osana omaa perustyötä.

Koronaviruskriisi sattuu liippaamaan hyvin läheisesti lehden numeron 1/2020 teemaa, joka on terveys. Teema valittiin tammi­kuussa Nuorisotyö-lehden kokoukses­sa Tikkurilassa. Tällöin emme vielä tien­neet, kuinka maailma muuttuisi lähikuu­kausina.

Nuorten terveysaiheissa korostuvat täs­sä lehdessä seksuaalisuuteen liittyvät tee­mat, mutta luettavaa on myös nuuskas­ta ja nikotiinituotteista sekä nuorten päih­teidenkäyttöön liittyvistä asioista. Sekä en­nen kaikkea siitä, kuinka nuorisotyönteki­jä voi toimia nuorten terveyden edistäjänä. Mielenterveyttä emme ole unohtaneet, vaan suunnitelmassa on etsiä juttuja ja ai­heita lehden seuraaviin numeroihin.

Nuorisotyöntekijät ovat yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen hen­kilöstöä. Lehden vakavat teemat näinä va­kavina aikoina muistuttavat meitä täs­tä, vaikka emme aina itse muistaisikaan työmme tärkeyttä.

Esa Linna
päätoimittaja

Esa Linna on Nuorisotyö-lehden uusi päätoimittaja ja pitkän linjan nuorisotyöntekijä. Päätoimisesti Linna työskentelee Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluissa. Sivutöitä Linnalla riittää erilaisissa viestinnän alan tehtävissä sekä sosiaalista mediaa ja digitaalista pelaamista käsittelevien vanhempainiltojen vetämisessä.

Jaa somessa!