Arkistojuttu: Minkä pituinen on hyvä somevideo?

Minkä pituinen on hyvä somevideo? -artikkelin graafi

Nuoret viettävät tunnin päivässä suosikkimediassaan YouTubessa. Video tavoittaa nuoria, mutta mikä on somevideon ihannepituus? Ennen vastausta tarkastellaan hieman tilastoja.

Miksi video? Tilastotietoa somevideoista ja nuorista

YouTubeen ladataan maailmanlaajuises­ti yli 500 tuntia videota minuutissa. Tubet­tajien osuus tästä on suuri: 41 % videoista kuuluu kategoriaan Ihmiset ja blogit.

Dosentti Janne Matikaisen mukaan nuoret seuraavat tubettajia, koska näiden aiheet ovat lähellä nuorten elämää ja heidät koetaan vertaisiksi. Käsitellyt aiheet ovat sellaisia, joista nuoret eivät mielellään kes­kustele vanhempiensa kanssa.

Demi selvitti kyselyssään (2016) suoma­laisten nuorten videokatselun motiiveja. Suosituinta oli kotimaisten (79 %) ja ulko­maisten (74 %) tubettajien (74 %) seuraami­nen, seuraavaksi ajankuluttaminen (72 %), inspiraation (71 %) ja piristyksen (55 %) hakeminen sekä uusien asioiden opettelu (45 %) ja tiedonhankinta (31 %).

Sisällöllä, tekijällä ja käyttötarkoituksel­la on merkitystä, ja löytyäkseen videon täy­tyy erottua massasta.

Kiinnostus laskee 30 sekunnin, 2–6 minuutin ja 12 minuutin kohdalla

Wistia-yritysvideopalvelu selvitti 600000 videoon ja 1,3 miljardiin latauskertaan poh­jaten, että 30 sekunnin jälkeen kolmasosa katsojista on kadonnut, kahden minuutin jäl­keen jo 60 %. Yleinen käsitys on, että some­videon maksimipituus olisi kaksi minuuttia.

Videon ideaalipituutta pohtiessa kannat­taa kuitenkin miettiä sen lopullista käyttö­tarkoitusta ja julkaisukanavaa. Mainoksen ja tietoiskun pituutta määrittää 10+20 se­kunnin sääntö (ks. kuvio), Instagramissa toimii 30 s pitkä video, Facebookissa noin minuutti. Katsojamäärä vähenee voimak­kaasti 2–6 minuutin välillä, mutta pysyy varsin tasaisena 6–12 minuutin välissä ja tippuu taas sen jälkeen voimakkaasti.

Tubettajien videoiden keskipituus on 13:49 minuuttia

Pidempi video toimii, jos aihe kiinnostaa. Tätä tukee someklinikkaa varten tekemäni selvitys suomalaistubettajista.

Vertailin (02/2019) kymmenen suosi­tuimman tubettajan kolmen ensimmäisten ja kolmen tuoreimman videon keskipituuk­sia. Videoiden pituus on yli kaksinkertaistu­nut alkuajoista. Vaikuttaa, että tilaajakun­taa on ensin kasvatettu lyhyemmillä vide­oilla pidentäen videoiden kestoa myöhem­min. Ensimmäisten videoiden keskipituus oli 5:47 minuuttia, uusimpien peräti 13:49 minuuttia.

Tämän perusteella voisi suositella, että aloita lyhyemmillä videoilla ja yleisön löy­dettyä ne, voit lisätä niiden kestoa. Kaksi minuuttia on myytti.

Teksti: Jarmo Röksä, viestintäpäällikkö, Humanistinen ammattikorkeakoulu. Artikkeli on julkaistu Nuorisotyö-lehdessä 1/2019.

Jaa somessa!